ಕಳೆದು ,ಪಡೆದು ,ಮತ್ತೆ ಕಳೆದು , ಮತ್ತದನ ಪಡೆದು...

ಕಳೆದು ,ಪಡೆದು ,ಮತ್ತೆ ಕಳೆದು , ಮತ್ತದನ ಪಡೆದು...

0 0 7 months ago
Everything is not yours but you have yours too😇

Find us on Facebook